POVINNÉ INFORMACE

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Název
Obec Ptení
Důvod a způsob založení
Obec Ptení vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Organizační struktura Obec Ptení
Zastupitelstvo:
Porteš Jiří - starosta
Minx Roman - místostarosta
Horáková Ludmila, Mgr. 
Komárek Martin, Ing.
Peterka Miroslav
Sekaninová Markéta, Mgr. 
Svoboda Josef
Šnajdr Pavel 
Šustr Ladislav, Ing.
Tříska Richard 
Vítek Zbyněk

Finanční výbor: Horáková Ludmila, Mgr. – předseda

Kontrolní výbor: Sekaninová Markéta, Mgr. – předseda


Rada – není
Kontaktní spojení
Ptení 36
798 43 Ptení
Telefon: 582 376 717
Fax:
E-mail: obec@pteni.cz
WWW: www.pteni.cz
ID datové schránky: 5ptbbuu
Kontaktní poštovní adresa
Ptení 36
798 43 Ptení
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Ptení 36
798 43 Ptení
Úřední hodiny: Pondělí a středa 7,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Telefonní čísla: 582376717, 607550864
Čísla faxu: ---
Adresa internetové stránky
http://www.pteni.cz
Adresa e-podatelny
epodatelna@pteni.cz
Další elektronické adresy: jiri.portes@pteni.cz, mistostarosta@pteni.cz, vladimira.krejci@pteni.cz, 

ID datové schránky: 5ptbbuu
Bankovní spojení: 150 204 1309/0800, Česká spořitelna a. s.

IČ: 00288691

DIČ: CZ00288691

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
Rozpočet

Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
ústně – v kanceláři úřadu
písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
Obecní úřad Ptení
Ptení 36
798 43 Ptení

e-mailem: obec@pteni.cz

elektronickým podáním: e-podatelna@pteni.cz

telefonicky na čísle: 582 376 717

úřední hodiny: Pondělí a středa 7,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů
Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Kdo může o informaci požádat
o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy informaci neposkytne
je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán
Jak se o informaci žádá
ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
Co musí písemná žádost obsahovat
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
Jaký bude postup povinného orgánu
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)
Co když orgán žádosti nevyhoví
pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
Komu se odvolání posílá
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat
Kdo o odvolání rozhodne
o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky
Co když orgán žádosti nevyhoví
pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v uvedeném případě v § 15 odst. 4.
Komu se odvolání posílá
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat
Kdo o odvolání rozhodne
o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání se nerozhodlo, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvzeno. Za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
Formuláře
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění (Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
Platné obecně závazné vyhlášky
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Vydané právní předpisy
Obec Ptení vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Úřední deska
Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Ptení poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnuté informace

 

Kontaktní info

OBEC PTENÍ

798 43 Ptení 36

okres Prostějov

Starosta: Jiří Porteš

Místostarosta: Roman Minx

Telefon 582 376 717

E-mail napistenam@pteni.cz

IČO         00288691

DIĆ         CZ00288691

bankovní spojení

1502041309/0800

     Úřední deska   

více kontaktů

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8,00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 

Archiv hlášení

Odkazy

KULTURNÍ AKCE REGION HANÁ

Dotace

 Hasici

Sfzp