Samospráva

       

Samospráva - členové:

Jiří Porteš          -  starosta

Roman Minx      - místostarosta           

Monika Francová   - účetní, matrikářka,  pokladní 

Úřední hodiny: Pondělí a středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,00 hod.

Na OÚ Ptení se provádí:

1.     Vyhotovování a evidence všech matričních dokladů ( rodné listy, oddací listy a úmrtní listy pro obec Ptení, Stínava, Vícov a Zdětín.

2.     Evidence a vystavování opisů matričních dokladů

3.     Vedení ověřovací knihy – vidimace  a legalizace (ověřování listin a podpisů)

4.     Vedení knihy dokladů pro cizinu

5.     Zpracování všech výkazů a hlášení týkající se matriční agendy

6.     Změny u EO v případě narození, manželství, úmrtí a změny stavu

7.     Zápisy a ochrana matričních knih ( narození, manželství, úmrtí pro obec Ptení, Stínava, Vícov a Zdětín

8.     Evidence obyvatel – přihlašování a odhlašování občanů, vedení knihy přihlášených a odhlášených, vypisování statistických výkazů a            doplňování evidedence seznamu domů

9.     Zápisy o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů a sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením         rodičů

10.    Vydávání potvrzení o ztrátě, odcizení nebo poškození OP  o změně stavu a změně TP

11.    Vyřizování žádostí o změně příjmení po rozvodu

12.    Evidence církevních sňatků a vydávání osvědčení k uzavření církevních sňatků

13.    Vydávání a evidence správních rozhodnutí (o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě, o povolení změny příjmení a další)

14.    Evidence a vyřízení  žádostí o výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního, živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí apod.

15.    Evidence nahlížení do matričních knih

16.    Organizace slavnostních obřadů – sňatky a vítání občánků do života

Na OÚ Ptení se vybírá:

1.    Paušální poplatek za svoz TKO

2.    Poplatek ze psa

3.    Správní poplatky za ověřování listin a podpisů

4.    Poplatek z užívání veřejného prostranství ( stánkový prodej)

5.    Poplatek za vyhlášení v místním rozhlase

6.    Poplatek za pronájem zasedací místnosti

7.    Poplatek za pronájem sokolovny

8.    Poplatek za pronájem místnosti – Ptení 30 (Skládalovo)

9.    Poplatek za pronájem obecních bytů a pozemků

10.   Správní poplatek za přihlášení k trvalému pobytu

11.   Správní poplatek za změnu  jména a příjmení

12.   Hřbitovní poplatek

13.   Poplatek za kopírování

 

Kontaktní info

OBEC PTENÍ

798 43 Ptení 36

okres Prostějov

Starosta: Jiří Porteš

Místostarosta: Roman Minx

Telefon 582 376 717

E-mail napistenam@pteni.cz

IČO         00288691

DIĆ         CZ00288691

bankovní spojení

1502041309/0800

     Úřední deska   

více kontaktů

Úřední hodiny

Pondělí a středa 8,00 - 12.00 , 13.00 - 17.00 

Archiv hlášení

Odkazy

KULTURNÍ AKCE REGION HANÁ

Dotace

 Hasici

Sfzp